Feel Alive.

Termék keresés:

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek a poszt alá kell kommentelniük. A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül egy véletlenszerűen kisorsolt játékos nyer. Az egy kisorsolt játékos nyereménye egy DAIWA Magyarország által összerakott ajándék.

A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg

vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek

munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

 

A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:

A Játék 2022. február 28. napján kezdődik, és 2022. március 7-ig tart.

Sorsolás: 2022. március 8-án 13:00-kor.

 

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a játék posztja alá kommentet írt. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 

A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos írásban jelez a poszt alatt. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

 

NYEREMÉNYEK:

1 darab ÚJ 2022-es Daiwa Tournament Minnow 95SP

 

SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

Sorsolás: 2022. március 8., 13:00

Szervező a nyertes nevét a sorsolás időpontjában közzé teszi Facebook oldalán. A nyertes Játékos ezt követően felveheti a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával a játékot hirdető Facebook oldalon.

 

ADATKEZELÉS:

A Játékos jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a

továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével

adja meg. Aa játék során közölt személyes adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.

Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a

jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.