Feel Alive.

Termék keresés:

A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a „Szabályzat”) bemutatja, hogy a Daiwa-Cormoran GmbH Magyarországi Képviselete („mi” vagy „cégünk”) hogyan kezeli adatkezelőként ügyfelei és üzleti partnerei, valamint azok munkavállalói (az „Önök”) személyes adatait, valamint azokat az intézkedéseket és folyamatokat, amelyeket annak érdekében alkalmazunk, hogy biztosítsuk a személyes adatok megfelelő védelmét. Ezen információk megadása a 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) egyik követelménye.

A jelen Szabályzat nem hoz létre Önök és cégünk között semmilyen szerződéses jogviszonyt, és cégünk azt időről időre módosíthatja.

  1. JOGSZERŰ FELDOLGOZÁS

Cégünk az Ön személyes adatait abban az esetben kezeli:

(a)         ha Ön beleegyezését adta (melyet bármikor visszavonhat az alább meghatározott elérhetőségekre beküldött kérelemmel);

(b)         ha a kezelés szükséges ahhoz, hogy termékeinket vagy szolgáltatásainkat Önnek/az Ön munkáltatójának nyújtani tudjuk;

(c)         ha a kezelés egy Öntől / az Ön munkáltatójától érkezett kérés megválaszolásához szükséges;

(d)         ha a kezelés az Önnel / az Ön munkáltatójával fennálló kapcsolatunk fenntartásához szükséges;

(e)         ha a kezelés jogi és szabályozói kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.

  1. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK BE ÖNRŐL?

2.1         Az alábbi típusú személyes adatokat kezeljük Önnel kapcsolatban:

(a)         név, e-mail cím és más elérhetőségi adatok, valamint születési idő;

(b)         az Ön / az Ön munkáltatója birtokában lévő termékeinkre vonatkozó adatok;

(c)         az Ön szerepe, pozíciója és/vagy munkaköre alkalmazottként;

(d)         az Ön marketing események vagy anyagok típusaira vonatkozó preferenciái;

(e)         az Ön helyszíneinkhez, rendszereinkhez és weboldalainkhoz való hozzáférésére vonatkozó adatok; és

(f)          az Ön üzenetei, visszajelzései és felmérési- vagy kérdőív válaszai.

2.2           Lehetséges, hogy Önnek kötelezően meg kell adnia számunkra személyes adatait annak érdekében, hogy üzleti tevékenységünket és műveleteinket folytatni tudjuk, hogy Önnel / az Ön munkáltatójával fenn tudjuk tartani a kapcsolatot, hogy termékeinket vagy szolgáltatásainkat Önnek / az Ön munkáltatójának nyújtani tudjuk vagy a törvényi illetve szabályozói kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni. Amennyiben Ön nem adja meg személyes adatait, lehetséges, hogy nem leszünk képesek Önnel / az Ön munkáltatójával fenntartani a kapcsolatot, vagy az Ön / az Ön munkáltatója részére termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtani.

2.3           Minden eszközzel törekszünk arra, hogy az Ön általunk tárult személyes adatainak pontosságát és teljességét biztosítsuk, valamint, hogy gondoskodjunk az Ön személyes adatainak naprakészségéről. Ebben Ön is nagy segítségünkre lehet azáltal, ha azonnal tájékoztat bennünket, amennyiben személyes adataiban változás következik be, vagy ha arról értesül, hogy Önre vonatkozóan pontatlan személyes adatokkal rendelkezünk. Cégünk nem tartozik felelősséggel az Ön által részünkre biztosított személyes adatok pontatlanságából, valótlanságából, tévességéből vagy hiányosságából eredő veszteségekért.

  1. HOGYAN GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat általában abból az információból nyerjük, amelyet Ön / az Ön munkáltatója részünkre átad a köztünk fennálló kapcsolat során. Ennek formája rendszerint a következő: [Ön / az Ön munkáltatója e-maileket és más leveleket küld, névjegykártyákat ad át részünkre, formanyomtatványokat és dokumentumokat tölt ki számunkra, amikor Ön / az Ön munkáltatója marketing vagy piaci adat hírlistánkra feliratkozik, Önt nevezik meg a munkáltatója nevében kereskedni jogosult személyként, az Ön / az Ön munkáltatója által használt feliratkozó információi révén, amely segítéségével hozzáfér termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz akár saját nevében, akár munkáltatója nevében.]

Más forrásokból is beszerezhetünk Önre vonatkozó személyes adatokat, mint például csoportunk más társaságaitól, kereskedőinktől vagy kiskereskedelmi partnereinktől, lapkiadóktól, PR cégektől, csalásmegelőző ügynökségektől, hitelinformációs ügynökségektől, kormányhivatalok nyilvántartásaiból és a közösségi médiából.

  1. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az Ön személyes adatait az Önnel / az Ön munkáltatójával fennálló kapcsolatunk kezelése és a termékeink, szolgáltatásaink biztosítása kapcsán az alábbi célokra kezeljük:

(a)         a kért termékek vagy szolgáltatások biztosítása Önnek / az Ön munkáltatójának;

(b)        az Öntől / az Ön munkáltatójától érkező üzenetekre vagy bejegyzésekre való válaszadás;

(c)         a regisztrált termékekhez kapcsolódó termékgaranciák kezelése;

(d)        olyan termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó promóciós és marketing anyagok biztosítása az Ön / az Ön munkáltatója részére, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik Önöket;

(e)        termékskálánk, szolgáltatásaink, üzleteink, számítástechnikai rendszereink és weboldalaink kezelése, fejlesztése és javítása;

(f)          a törvényeknek, valamint szabályzatainknak és szabványainknak való megfelelés nyomon követése és értékelése;

(g)        jogi és szabályozói kötelezettségek és megkeresések teljesítése világszerte, ideértve a nemzeti és nemzetközi szabályozó hatóságoknak történő jelentéseket, illetve az általuk lefolytatott ellenőrzéseket;

(h)        pénzmosási-, pénzügyi- és hitelellenőrzések végrehajtása csalás- és bűncselekmény megelőzési és azonosítási célra;

(i)          rendszereink, telephelyeink, platformjaink, weboldalaink és alkalmazásaink biztonságához és az azokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó adminisztratív célok;

(j)          bírósági döntések végrehajtása és törvényes jogaink gyakorlása és/vagy védelme;

(k)         bármely más jogszerű üzleti cél; és

(l)          a vonatkozó törvények vagy jogszabályok által megengedett vagy előírt bármely cél.

  1. SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

Az Ön személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén kívüli országokba vagy területekre (ideértve az adatokhoz ilyen területekről való hozzáférést vagy azok ilyen területeken történő tárolását is) ideértve olyan országokat is, amelyek jogszabályai esetleg nem biztosítják a személyes adatoknak az EGT-n belüli szintű védelmét. Cégünk az Ön személyes adatait megoszthatja különösen cégcsoportunk EGT-n kívüli tagvállalataival, ideértve Japánt is. Gondoskodunk róla, hogy az ilyen nemzetközi adattovábbításokra a GDPR által előírt megfelelő garanciák biztosítása mellett kerüljön sor. A vonatkozó garancia dokumentumokról a lenti elérhetőségekre benyújtott kérelemmel kaphatnak másolatot.

  1. MELY ESETEKBEN ADHATJUK ÁT AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adataikat nem értékesítjük, adjuk bérbe, illetve azokkal nem kereskedünk. Személyes adatokat csak az alábbi személyek részére adunk át:

(a)         cégcsoportunk tagvállalatai;

(b)        az Ön által jóváhagyott vagy kijelölt cégek;

(c)         az Ön személyes adatait a mi nevünkben feldolgozó harmadik felek (például a rendszerszolgáltatóink, ideértve a felhő szolgáltatókat);

(d)        az Ön személyes adatait saját nevükben, azonban az Ön / az Ön munkáltatója részére a mi nevünkben történő szolgáltatásnyújtás keretében feldolgozó harmadik felek (például a beszállítóink);

(e)        pénzmosási ellenőrzésekhez, hitelkockázat csökkentéshez és más csalás- és bűncselekmény megelőzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó cégek és hasonló szolgáltatásokat nyújtó cégek, ideértve azokat a pénzintézeteket, hitelinformációs ügynökségeket és szabályozó hatóságokat, amelyekkel ezen információk megosztásra kerülnek;

(f)          olyan harmadik személyek, akikre jogainkat vagy kötelezettségeinket átruházzuk;

(g)        bármely potenciális vevő cégünk vagy eszközeink bármely részének értékesítése esetén; és

(h)        bármely kormányzati vagy szabályozó hatóság, végrehajtó vagy tőzsdei testület vagy bíróság, amennyiben az adatok továbbítását a vonatkozó törvények írják elő részünkre, vagy a hatóság, testület vagy bíróság kéri azt.

  1. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Elkötelezett célunk az Ön személyes adatainak biztosítása és védelme, és ennek érdekében megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket vezetünk be és tartunk fenn ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az Ön személyes adatainak a véletlen vagy jogosulatlan megsemmisülés, elveszés, módosítás, átadás vagy hozzáférés elleni védelméhez megfelelő szintű biztonságot.

  1. AZ ÖN ÁLTALUNK BEGYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATAIHOZ FŰZŐDŐ JOGAI

8.1         Amennyiben Ön szeretné:

(a)         személyes adatait aktualizálni, módosítani vagy törölni, vagy másolatot szeretne kapni a birtokunkban lévő személyes adatairól; vagy

(b)        korlátozni vagy megszüntetni a birtokunkban lévő bármely személyes adatának az általunk történő használatát,

ezt cégünkkel a lenti elérhetőségeken kapcsolatba lépve kérheti.

8.2           A fent felsorolt helyzetek bármelyikében személyazonossága igazolását kérhetjük Öntől valamely érvényes személyazonosító dokumentum másolatának átadásával annak érdekében, hogy cégünk a biztonsági kötelezettségeit teljesíteni tudja, és meg tudja akadályozni az adatok jogosulatlan átadását.

  1. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait cégünk csak annyi ideig őrzi meg, ameddig az a személyes adatok begyűjtésének célja teljesítéséhez, illetve ameddig az a jogi, szabályozói vagy belső szabályzati követelmények teljesítéséhez szükséges.

10.Direkt Marketing

Ha Ön jelzi számunkra, hogy nem szeretné, hogy cégünk vagy cégcsoportunk bármelyik tagja tájékoztatást adjon Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról és más marketing anyagokat biztosítson Önnek, akkor nem keressük meg Önt a továbbiakban direkt marketing céllal. Az alábbi elérhetőségeken tudja felvenni velünk a kapcsolatot.

11. Sütik használata

A „süti” (cookie) egy, a felhasználó merevlemezén vagy mobileszközén tárolt kis szövegfájl. A sütiket a webszerverek hozzák létre, amikor a felhasználó belép egy internetes oldalra, és azokat a felhasználó számítógépére vagy mobileszközére viszik át és ott tárolják későbbi hozzáférés céljára. A sütik számos, a weboldalak böngészéséhez kapcsolódó funkciót látnak el, és különböző célokra használják fel őket, például a felhasználók oldalról oldalra történő mozgásának követésére a weboldalon. Ennek segítségével javítható a felhasználi élmény a weboldalon, mivel lehetővé teszi, hogy az oldalt pl. a felhasználó preferenciái és böngészési tevékenységei szerint személyre szabják.

A sütik használatára vonatkozó részletesebb tájékoztatásért kérjük, olvassa át süti szabályzatunkat [link Adatvédelmi Szabályzat].

12. HOGYAN FRISSÍTJUK VAGY MÓDOSÍTJUK A TISZTESSÉGES ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATUNKAT?

A jelen Szabályzat egyes részeit módosíthatjuk vagy frissíthetjük annak érdekében, hogy továbbra is megfeleljünk a vonatkozó jogszabályoknak, illetve belső eljárásaink változásait követően. A módosításokat a Szabályzat frissítése útján hajtjuk végre. Az ilyen változásról nem feltétlenül fogjuk Önt közvetlenül értesíteni. Ezért kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Szabályzatot a változásokról, illetve frissítésekről való tájékozódás érdekében.

13. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Ha bármilyen kérdése lenne a jelen Szabályzat tartalmával vagy személyes adataival kapcsolatban, vagy kéréssel fordulna hozzánk személyes adataira vonatkozóan, kérjük, az alábbi elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postacím: Daiwa-Cormoran GmbH Magyarországi Képviselete, 1117 Budapest, Alíz utca 1.

14. PANASZ BENYÚJTÁSA A SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGHOZ

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz, ha úgy véli, hogy megsértettük az adatvédelmi jogait. [Az adatvédelmi hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság , melynek címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; URL: http://naih.hu.

Feltöltés dátuma: 2018.05.24.

 

Süti szabályzat

Az első látogatás alkalmával felugró üzenet: Weboldalunkon sütiket használunk annak érdekében, hogy a felhasználói élményét javítsuk. Ha tovább használja weboldalunkat, ezt úgy tekintjük, hogy Ön elfogadja ezt. A sütik használatára, valamint a böngésző-beállítások módosítására vonatkozó részletesebb tájékoztatást a Süti szabályzatunkban talál.

Sütik és más információgyűjtő technológiák alkalmazása

A „süti” (cookie) egy, a felhasználó merevlemezén vagy mobileszközén tárolt kis szövegfájl. A sütiket a webszerverek hozzák létre, amikor a felhasználó belép egy internetes oldalra, és azokat a felhasználó számítógépére vagy mobileszközére viszik át és ott tárolják későbbi hozzáférés céljára. A sütik számos, a weboldalak böngészéséhez kapcsolódó funkciót látnak el, és különböző célokra használják fel őket, például a felhasználók oldalról oldalra történő mozgásának követésére a weboldalon. Ennek segítségével javítható a felhasználói élmény a weboldalon, mivel lehetővé teszi, hogy az oldalt pl. a felhasználó preferenciái és böngészési tevékenységei szerint személyre szabják.

Cégünk a weboldalnak csak egyes területein alkalmaz sütiket, és az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogy milyen célokra alkalmazzuk a sütiket. Ön nem köteles elfogadni a süti használatot, és módosíthatja böngészője beállításait úgy, hogy az ne fogadjon be sütiket, ez azonban érintheti az Ön böngészési élményét, és a weboldal egyes funkciói esetleg nem fognak működni.

A weboldal az alábbi süti fajtákat használja:

[Első fél sütijei]

Süti

Cél

Időtartam

     

 

Harmadik felek sütijei

Süti

Cél

További információ

Teljesítmény / elemző süti

Ezek harmadik felek sütijei, és amelyeket arra használnak, hogy statisztikai információkat gyűjtsenek be az oldal látogatottságáról (pl. mely oldalakat keresnek fel leggyakrabban, kapnak-e a felhasználók hibaüzeneteket, hogyan találtak rá a weboldalra). Sem mi, sem a harmadik fél elemző szervezetek nem kapcsoljuk össze az Ön IP címét olyan adatokkal, amelyek révén a felhasználó személye azonosítható. Ezek a sütik segítenek az elemző szervezeteknek annak megállapításában, hogy Ön visszatérő látogató-e az oldalon, valamint segítenek követni, hogy mely oldalakat keresi fel egy-egy látogatása során.

Az alábbi linken talál további információt a harmadik felek oldalaira vonatkozó adatvédelmi szabályokról.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245